گسترش انرژی پیروزان

شرکت گسترش انرژی پیروزان توسط جمعی از متخصصین زبده، با تجربه و فعال در انواع صنایع کشور و با تاسیس دفاتر در کشورهای مختلف در جهت رفع نیازهای عمده صنعتی و بازرگانی و مهندسی کشور از سال 1389 پا به عرصه گذاشته است. در این راستا اخد نمایندگی از شرکتهای معتبر بین المللی و انجام همزمان امور مهندسی و بازرگانی توسط شرکت گسترش انرژی پیروزان مسیرهای نوینی را برای بهینه سازی جامع امور مهندسی و صنعتی در سطح بین المللی ایجاد نموده است. این مهم، یعنی اجتماع توانایی های فنی و بازرگانی در یک مجموعه، در زمره ی تاثیرگذارترین عوامل کاهش هزینه های پروژه برای کارفرمایان این شرکت بوده است.

زمینه های فعالیت

فعالیت های خورشیدی

همکاران