فرآیند عمران پیروزان

فرآیند عمران پیروزان

شرکت فنی‌ مهندسی‌ فرایند عمران پیروزان در هماهنگی با اهداف کلی‌ مجموعه شرکت‌های پیروزان و با بهره ‌گیری از انباشت تجربیات در زمینه‌های انرژی و نیروگاهی پا به عرصه مهندسی‌ ساخت این مرز و بوم گذاشته است.
این‌شرکت فعالیت خود را با انجام امور طراحی و مشاوره برای نیرو گاه‌های کوچک(کمتر از 50 مگاوات) شروع کرده است و پس از آن با گسترش فعالیت‌های خود اقدام به فعالیت در زمینه پروژه‌های کلید در دست (EPC) نموده است.
شرکت گسترش انرژی پیروزان پس از اخذ پروژه‌های مختلف در زمینه‌های کاری متفاوت و ازدیاد پروژه‌های عمرانی تصمیم به جدا کردن پروژه‌های عمرانی خود از موضوعاتی همچون نفت و گاز، انرژی و تامین تجهیزات گرفت که بر این اساس شرکت فرایند عمران پیروزان در سال ۹۰ تاسیس گردیده است. این شرکت با هیئت مدیره‌ای متشکل از مدیران شرکت گسترش انرژی پیروزان انجام پروژه‌های عمرانی مجموعه مادر را به عهده گرفته است.
شرح تواایی‌های این شرکت به صورت فهرست وار:
• انجام امور مشاوره و طراحی
• انجام مهندسی‌ مجدد و بهسازی لرزه‌ای سازه‌های ساختمانی وغیر ساختمانی
• انجام مهندسی‌ ساخت در اجرای پروژه‌های نیروگاهی و ساختمانی
• انجام پروژه های ساختمانی به صورت کلید در دست