O&M

روشهای بهره برداری ناصحیح و غیر علمی از یک نیروگاه خورشیدی جدا از پایین آوردن بازدهی نیروگاه در کوتاه مدت میتواند عامل آسیبهای جدی و غیر قابل جبران به این مزارع در دراز مدت نیز باشد. از طرفی نظر به افق رو به رشد نیروگاه های خورشیدی در کشور احساس نیاز روز افزون به بهره برداری منطبق بر استانداردهای بین المللی در کشور فراگیر شده است. شرکت گسترش انرژی پیروزان نیز با حضور در این عرصه سعی در تسهیل این فرآیند نموده است.

شرح خدمات در عقد قراردادهای بهره برداری دراز مدت و کوتاه مدت عبارتند از:

– تهیه ی صورت وضعیت و انجام کلیه امور مالی تا مرحله ی وصول

– سلامت سنجی نیروگاه و نظارت بر درصد بازدهی اجزای مختلف و تولید کلی
– ارائه ی گزارشات ماهانه، فصلی و سالانه

– پاکسازی پنلهای در بازه های زمانی متناسب با وضعیت منطقه و خواسته ی کارفرما

– ارائه پیشنهادات و راه حلها به منظور بهینه سازی تولید