اجرای نیروگاه خورشیدی

نظر به مشکلات زیست محیطی تولید انرژی به روشهای سنتی در کشور، شرکت گسترش انرژی پیروزان از ابتدای سال 1396 با ورود به فاز مطالعاتی در حوزه ی انرژی های تجدیدپذیر پا به این عرصه نهاده است. در بدو امر این شرکت با جذب تیمی از متخصصان مجرب که تجربه ی اجرای بیش از 30 مگاوات نیروگاه در ایران را در رزومه ی کاری خود داشته اند مشغول امکان سنجی برای سناریوهای مختلف کاری گردید. نتیجه ی این مطالعات ورود شرکت گسترش انرژی پیروزان به عنوان پیمانکار پروژه های مزرعه ی خورشیدی به صورت کلید در دست (EPC) از نیمه ی دوم همان سال بوده است.

شرح خدمات :

– عقد قرارداد به صورت پکیج کامل از مرحله ی اخذ مطالعات فاز صفر شامل اخذ مجوزها، طراحی، نصب، اجرا تا مرحله ی بهره برداری 20 ساله
– انجام هر یک از مراحل اجرا و بهره برداری پروژه های EPC به صورت جداگانه
– انجام پروژه در مقیاس های کیلوواتی و مگاواتی